search
menu

Adatvédelmi tájékoztató

Megosztás

Adatvédelmi tájékoztató

Hatályba
lépés: 2018.05.25.

A személyes adatok védelmével
kapcsolatos szabályok betartása kiemelt értéket képvisel a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület számára.

Minden szükségeset megteszünk
azért, hogy az Ön személyes adatainak kezelése biztonságosan és a
jogszabályoknak megfelelően történjen.

Az alábbi dokumentumban
részletes tájékoztatást kap arról, hogy a személyes adatait milyen módon
kezeljük.

 

1. Értelmező rendelkezések

Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal
együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű
kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok,
eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet,
például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése. Valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.)
rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a
technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel
kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő
szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Cookie-k („sütik”): rövid
adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes
szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de
általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie,
amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás
biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája
az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a
számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság
irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás
használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével
lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi
aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó
böngészési szokásai.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján
azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes
személy.

Érintett
jogai
: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt,
de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés
minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben
törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes
adatai kezelése ellen.

Harmadik személy olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel
vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes
körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – ,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel személyes
adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a
kezelt adatok törlését kéri.

2. Az
adatkezelési tájékoztató

célja

A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület (8060 Mór Szent
István tér 7, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára
nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget
vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a
jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai
Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület adatkezeléseivel
kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi
címen www.moriborvidek.hu/adatvedeleminyilatkozat.

A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület fenntartja magának
a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az
esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben
kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és
kollégánk megválaszolja kérdését.

A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület elkötelezett
ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület a személyes
adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület az alábbiakban
ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

3. Adatkezelő

Az Egyesület, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés
során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek
megfelelően jár el.

Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület

Székhelye: 8060 Mór, Szent István tér 7.

Cégjegyzékszám:
07-02-0002567

Nyilvántartja a Fejér Megyei Bíróság

Adószám:
18503199-2-07

Telefonszám:
06-22/788-865

Adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs:

E-mail:
info@moriborvidek.hu

Név: Móri
Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület

Székhely: 8060
Mór, Szent István tér 7

Levelezési cím:
8060 Mór, Szent István tér 7

 

Jelen Tájékoztató általános
tájékoztatást nyújt az Egyesület által nyújtott szolgáltatások során történő
adatkezelésről. A Partnereink igényeinek változatosságából adódóan az
adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az
ilyen eltérésekre a Partner kérésére kerülhet sor és annak pontos módjáról az Egyesület
a Partnert előzetesen tájékoztatja. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen
nem szereplő adatkezelésről, az Egyesület adott adatkezelést megelőzően ad
tájékoztatást.

Személyes adatot az
Egyesület kizárólag előre meghatározott célból és ahhoz szükséges ideig, a
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. Az Egyesület
csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

Minden olyan esetben, ha a
szolgáltatott adatokat az Egyesület az eredeti adatfelvétel céljától eltérő
célra használja, erről az érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást megtiltsa.

3.1. Adatvédelmi tisztviselő

Név: dr. Istvánfalvi Dávid

Telefonszám: 06-22/788-865

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1. Általános adatkezelési irányelvek

A Móri
Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület
tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések
esetében az érintettel e hozzájárulásokat az adatkezelés bármely szakaszában
visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy
körének kezelését, a tárolást, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé,
melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület részére adatközlők figyelmét, hogy
amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az
érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak
az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal:

 • 2011.
  évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
  információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az
  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a
  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013.
  évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000.
  évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017.
  évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
  megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013.
  évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
  (Hpt.).

4.2. Az adatokat
megismerők köre

Az adatkezelés során az
Egyesület tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Egyesület
megbízásában, vagy az Egyesülettel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik
meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

Az Ön személyes
adatai a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületnél, mint
adatkezelőnél maradnak. Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik fél
számára, nem továbbítjuk az EGT államokon kívülre az Ön kifejezett írásos hozzájárulása
nélkül semmilyen formában, kivéve, ha erre Ön engedélyt adott, vagy ezt
jogszabály kötelezően előírja.

4.3. Adatok
tárolása, időtartama

Kizárólag addig
tároljuk a személyes adatait, amíg ez az Ön által kért szolgáltatás
biztosításához szükséges, vagy amennyi időre Ön hozzájárulásában engedélyezte,
ha a törvény másként nem rendelkezik. Az Adatkezelő a személyes adatokat az
érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli.

A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület
minden hozzá beérkezett e-mailt az egyesület személyes adatokkal együtt az
adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

5. A
kezelt személyes adatok köre

5.1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Honlapunk akkor is használható, ha személyes adatait nem
adja meg. Honlapunk használatának nem feltétele személyes adatainak megadása,
kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt tudjunk
biztosítani Önnek. Amikor honlapunkat használja, szervereinken különböző
biztonsági okokból adatokat tárolunk a Cookie segítségével. Ilyen adat lehet az
Ön internet-szolgáltatójának neve, a honlap neve, ahonnan a mi oldalunkra
jutott, a honlapok, amelyeket a mi oldalunkról meglátogat, és az Ön IP-címe.
Ezek az adatok esetleg az Ön azonosítására is alkalmasak lehetnek, de azokat
nem használjuk fel ilyen célokra.  A
látogatók számát, mint adatokat, statisztikai célból használjuk fel, minden
egyes felhasználó névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható. Abban
az esetben, ha személyes adatait Móri Borvidék
Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületen belül mások rendelkezésére
bocsátjuk, (hogy megkaphassa a kért információkat,) technikai és szervezeti
eszközzel biztosítjuk a megfelelő adatvédelmi előírások betartását.

Az egyesület oldalán elérhető szolgáltatások használata
regisztrációhoz- Facebook-on való belépéshez- és így személyes adatok
megadásához kötött. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás
biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. Az egyesület által tárolt
adatok az alábbiak:

 • név
 • e-mail cím

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy
bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a
felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás
jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

A
regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének
időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig
terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa
megadott adatok törlésre kerülnek. A felhasználó kérheti a regisztrációja,
valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését, melyet az alkalmazás törlésével
tehet meg.

 

5.2. Kiskorúak adatkezelése

A gyermekek személyes
adatainak védelme kiemelt fontosságú, ezért általunk ismerten 18 év alatti
személytől származó adatot nem gyűjtünk, nem dolgozunk fel, és nem használunk
fel a honlapunkon a törvényes képviselő előzetes, ellenőrizhető hozzájárulása
nélkül. A törvényes képviselőnek joga van kérésre megtekinteni a gyermek által
biztosított információkat, és/vagy elrendelni azok törlését.

A tizenhat éven
aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos
jóváhagyása szükséges.

Fizetés

A Móri Borvidék Turisztikai
Desztinációs Egyesület székhelyén található front officban a tagjaink által készített
termékek kerülnek értékesítésre. A termékek ellenértékét meghatározott módon
készpénzzel, egyenlíthetik ki a vásárlók.

Az adatkezelés célja a Móri
Borvidék Turisztikai Desztinációs Egyesület termékek vásárlásakor, számla
kiállítása, a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

A Móri Borvidék Turisztikai
Desztinációs Egyesület az alábbi adatokat kezeli fizetéskor:

6. Technikai Adatok

A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület a személyes adatok
kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket
úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az
  arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
 • hitelessége
  és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága
  igazolható (adatintegritás);
 • a
  jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület az adatokat
megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés ellen.

A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület olyan műszaki,
szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület az adatkezelés
során megőrzi

 • a
  titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
  jogosult;
 • a
  sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
  pontosságát és teljességét;
 • a
  rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
  szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
  rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

7. Cookie-k (Sütik)

7.1. A sütik
feladata

 • információkat
  gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik
  a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.
  online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik
  a weboldal használatát;
 • minőségi
  felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott
kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak
lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

7.2. Feltétlenül
szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik
célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az
egyesület weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető
szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet
(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája
automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más
eszközről.

7.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az egyesület
weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik személy sütijeit is. A
Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az egyesület
információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan
használják a weboldalakra. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói
élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a
látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak
böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

 8. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A Móri
Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület honlapján lehetősége
nyílik az érdeklődőnek, hogy feliratkozzon a Móri TDM e-mailben küldött
ingyenes hírlevélre, amelyben akciókról, újdonságokról tájékoztatjuk a
felhasználókat. A kezelt adatok köre a hírlevél igénylésekor a következők: A
hírlevélre történő feliratkozás a későbbiekben bármikor lemondható a hírlevél
végén lévő „leiratkozás” gombra kattintva. Az adatkezelés időtartama a
hírlevélnél a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart. Kéretlenül a
Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület nem küld
hírlevelet felhasználói részére.

Az
Egyesület egyedi jelszóval ellátott webgalamb levelező rendszert (http://www.webgalamb.hu/) használ. Az archivált iratokat az Egyesület zárt
helyiségben őrzi. Az Egyesület által használt számítógépeken vírusvédelmi
rendszer működik.

Facebook oldal

Az Egyesület elérhető a Facebook közösségi portálon. Az
adatkezelés célja a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület weboldalán található tartalmak megosztása. A Facebook oldal
segítségével a vendég tájékozódhat az aktuális programokról illetve a környező
rendezvényekről. Az
Egyesület a Facebook oldalon a „tetszik”/”like” – linkre kattintással az
érintett hozzájárul az Egyesület híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a
saját üzenő falán.

Az
Egyesület Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző
eseményekről/szállodákról/éttermekről stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van
szó, az Egyesület mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek
közzététele előtt.

A
Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található
adatvédelmi irányelvek és szabályzatok, a www.facebook.com címen kaphat.

 • Hivatkozások és linkek

Az
Egyesület weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Egyesület
üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az egyesületnek nincs
semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára,
így nem tartozik felelősséggel azokért.

Kérjük,
tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve
adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen
formában megadná.

Állásra jelentkezők adatainak kezelése

 •       Az adatkezelés célja:

A
meghirdetett állásajánlatokra, illetve elektronikus adatbázisba történő
felvételre beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása
munkaerő-toborzás és- kiválasztás céljából.

 •       Az adatkezelés jogszabályi háttere

A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok
kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor. A megküldött
álláspályázatokat és önéletrajzokat önkéntes hozzájárulásnak értelmezzük a
jelen tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez.

     3.18.3. A kezelt adatok köre és az
adatkezelés időtartama

A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs
Menedzsment Egyesület
a megküldött álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben,
valamint egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatokat, mint személyes
adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja legfeljebb a
beérkezéstől számított 1 évig. A kezelt adatok ezt követően automatikusan
megsemmisítésre kerülnek. A kezelt adatokat kizárólag a toborzási és
kiválasztási folyamat során, vagy annak eldöntésére kerülnek felhasználásra,
hogy az érintett jelölt alkalmas lenne – e egy megüresedő, másik munkakör
betöltésére.

      3.18.4.
Az adatokhoz való hozzáférés

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag a
Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik. A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület a beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat – törvényben
meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem
egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra,
valamint a benyújtott álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos
tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

    3.18.5. Adatbiztonság

A beérkezett álláspályázatok és az önéletrajzok biztonságos
tárolásáról és őrzéséről a Móri Borvidék Turisztikai
Desztinációs Menedzsment Egyesület kiemelten gondoskodik.

Az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz
való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az
illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra
hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

3.18.6. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a
jogérvényesítés lehetőségei

Az érintett jelentkező
kérelmezheti:

 1. tájékoztatását személyes adatinak kezeléséről,
  különösen: a kezelt személyes adatainak köréről és azok forrásáról, az
  adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
  címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről továbbá – az érintett
  személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és
  címzettjéről
 2. személyes adatinak helyesbítését, valamint
 3. személyes
  adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett jelentkező tiltakozhat személyes adatainak
kezelése ellen:

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása
  kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
  adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
  szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy
  továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
  céljára történik, valamint
 3. törvényben
  meghatározott egyéb esetben

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel,
észrevételekkel közvetlenül a Móri Borvidék
Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület az elnökhöz lehet
fordulni az alábbi elektronikus levélcímen info@moriborvidek.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és az Információszabadság Hatóságnál
való bejelentéssel az érintett jelentkező vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.: 5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

 • Munkavállalók adatainak kezelése

A munkavállalók adatainak kezelése tekintetében az adat
gazdája az egyesület elnöke munkakört betöltő személy, továbbá minden olyan
szervezeti egység vezetője, akinek az irányítása alatt álló egységre
vonatkozóan személyes adat átadása szükséges.

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők,
tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri alkalmassági vizsgálatok
végezhetők, melyek a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához, illetve
megszüntetéséhez, továbbá szociális juttatások biztosításához szükségesek és
nem sértik a munkavállaló személyhez fűződő jogait.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók esetén az
állapotukkal összefüggő irat olyan esetben kérhető, mely a munkáltatót terhelő
kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Késedelem nélkül törölni kell minden adatot, meg kell
semmisíteni minden iratot abban az esetben, ha a felvételi eljárás
lefolytatását követően a munkaviszony létesítésére nem kerülne sor, kivéve, ha
az érintett kifejezetten kéri vagy hozzájárul adatainak további kezeléséhez
meghatározott ideig.

A munkavállalókra vonatkozó „munkaügyi nyilvántartás” az
alábbi adatokat, iratokat tartalmazza:

 • természetes azonosító adatok
 • lakhely, tartózkodási hely
 • állampolgárság
 • TAJ szám, adóazonosító jel
 • munkaviszony kezdő és befejező időpontja
 • betöltött munkakör
 • iskolai végzettség és egyéb képesítések,
  kompetenciák igazolása
 • önéletrajz
 • munkakörtől függően szükséges erkölcsi bizonyítvány
 • munkaköri orvosi alkalmassági vélemény
 • munkaszerződés, egyéb munkaviszony fennállása
  alatt kötött megállapodások
 • munkabér összege, egyéb juttatások köre
 • munkabért terhelő jogerős határozaton, írásbeli
  hozzájáruláson alapuló levonások
 • igénybe vett betegszabadságra vonatkozó adatok
 • szabadságra vonatkozó adatok
 • munkavállaló teljesítményértékelése
 • minden olyan személyes adat, melynek kezelését
  törvény írja elő vagy amelyhez a munkavállaló hozzájárult (különösen a családi
  adókedvezmény igénybevételéhez szükséges adatok, egyéni költségelszámolások
  köre, stb.)

Törvényi felhatalmazás vagy hozzájárulás alapján a
munkáltató egyéb adatokat is kezel, különösen:

 • munkabalesetek jegyzőkönyvei
 • biztonsági vagy vagyonvédelmi célból alkalmazott
  kamera vagy egyéb rendszerek által rögzített adatok

A munkavállalókra vonatkozó adatok a munkavállaló közvetlen
felettese a feladatai ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig
megismerheti és kezelheti.

Továbbá a munkavállaló személyes adatait a munkáltató az igényelt
mértékig kiadja a bíróság, ügyészség ás a nyomozhatóság, továbbá egyéb eljáró
hatóság hivatalos megkeresése alapján.

A munkaviszony megszűnése esetén a munkavállaló adatait 3 év
elteltével törölni kell. Tilos azon adatok törlése, melyek törvényi előírás
alapján a továbbiakban is nyilvántartandók és megőrzendők.

9. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok,
amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a
kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az
Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a
látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek
számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét
vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván
lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag
rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai,
melyek a belépés során generálódnak és melyeket az egyesület rendszere a
technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan
rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé
tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az
egyesület fér hozzá.

9.1. Adatok
kezelése számlázó programon keresztül

Adatkezelő a
személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai-és szoftver eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a
kezelt adatok titkosak legyenek, sértetlenek, tájékoztatás kérés esetén
rendelkezésre álljanak és, hogy védve legyenek a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés
és véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő belső
informatikai rendszerében tárolja a személyes adatokat, nem külső, idegen
szerveren, hanem helyben, így csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá
saját jelszavuk megadását követően és csak olyan személyek, akiknek munkájához
kifejezetten szükséges a személyes adatok kezelése.

Adatkezelő olyan
műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Adatkezelő folyamatosan olyan
fizikai, elektronikus és eljárási védelmet biztosít, amely megfelel a személyes
adatokra vonatkozó szabályoknak, illetve adatbázisát jelszavas védelemmel látja
el.

Adatkezelő által
kezelt személyes adatokhoz a NATURASOFT Magyarország Kft. azon munkatársai
férnek hozzá, akiknek a szolgáltatás biztosítása érdekében ehhez szorosan
feladatuk fűződik. Adatkezelő munkatársai írásban vállalják, hogy a tudomásukra
jutott személyes adatokat nem továbbítják és azt jelen adatkezelési
tájékoztatóban leírtak szerint, a legnagyobb körültekintéssel kezelik és azt
harmadik fél tudomására sem munkaviszonyuk fennállása alatt, sem később nem
hozzák.

10. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

A Honlapon
történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció. A regisztráció elsődleges
célja a vásárlás egyszerűbbé tétele, az áruház kényelmi szolgáltatásaink és
egyedi ajánlatainak igénybevétele.

Felhasználó a
főoldalon található regisztráció menüpontra kattintást követően megjelenő
felületen látható adatlapot értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölt
ki. A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges:

Felhasználó
vezetékneve, felhasználó keresztneve, e-mail cím, jelszó.

11. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz
az adatkezelő munkavállalói, illetve vásárlás esetén a házhozszállítást
lebonyolító cég férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül
harmadik személynek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges,
törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben
kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt
minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az
adattovábbítás jogalapja

Az adatkezelő a személyes adatokat Chrome-Soft
Kft., email: support@chrome.hu szerverein tárolja, amely 24 órás személyi
őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

Szolgáltatásaink egyes olyan kapcsolódási pontot (linket)
tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók
adat- és információvédelmi gyakorlatáért az adatkezelő nem vállal felelősséget.

12. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett
tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –
törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat
felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

12.1. Tájékoztatáshoz
való jog

A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület megfelelő
intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi
információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa.

12.2. Az érintett
hozzáféréshez való joga

Az érintett
jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz
hozzáférést kapjon. Ilyen jogosultság: -Az adatkezelés céljai; -az érintett
személyes adatok kategóriái; -azon címzettek vagy címzettek kategóriái,
akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket; -a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; -a
helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; -a
felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; -az adatforrásokra
vonatkozó információ; -az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

12.3. Helyesbítés joga

Az érintett
kérheti a Móri Borvidék Turisztikai
Desztinációs Menedzsment Egyesület által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és
a hiányos adatok kiegészítését.

12.4. Törléshez való jog

Az érintett az
alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes
  adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
  módon kezelték;
 • az
  érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
  adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett
  tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre;
 • a
  személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a
  személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
  előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a
  személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
  kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok
törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes
adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek
alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez.

12.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérdésre a
mint korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:

 • az
  érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
  az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok
  pontosságának ellenőrzését;
 • az
  adatkezelés  jogellenes,  és
  az  érintett  ellenzi
  az adatok  törlését,  és ehelyett kéri  azok felhasználásának korlátozását
 • az
  adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
  az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
  vagy védelméhez; vagy
 • az
  érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
  indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az
adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.

12.6. Adathordozáshoz
való jog

Az érintett
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

12.7. Tiltakozás joga

Az érintett
jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

12.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a
profilalkotást

Az érintett
jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

12.9. Visszavonás joga

Az érintett
jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

12.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az
adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:
0613911400

Fax:
0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

13.  Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel
nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk
ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Móri Borvidék Turisztikai
Desztinációs Menedzsment Egyesület a
hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

Szerzői jogok

Copyright – Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület – Minden jog fenntartva.

A Móri TDM web oldalain található összes szöveg, kép, grafika és elrendezésük
mind a szerzői jogvédelem, és más szellemi tulajdon védelme alá tartoznak. Ezeket
az objektumokat tilos kereskedelmi használatra, vagy forgalmazásra
felhasználni, és ezeket az objektumokat tilos módosítani, vagy más oldalakra
vinni.

 

Hasonló találatok