search
menu

Megosztás

Adatvédelmi nyilatkozat

A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és gazdasági szervezete, a Móri Civil Iroda Kft. adatkezelési szabályzata

Hatályba lépés: 2018.05.25.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályok betartása kiemelt értéket képvisel a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és a Móri Civil Iroda Kft. számára.
Minden szükségeset megteszünk azért, hogy az Ön személyes adatainak kezelése biztonságosan és a jogszabályoknak megfelelően történjen.
Az alábbi dokumentumban részletes tájékoztatást kap arról, hogy a személyes adatait milyen módon kezeljük.

Tartalom
1. Értelmező rendelkezések 4
2. Az adatkezelési tájékoztató célja 4
3. Az adatkezelő adatai 5
3.1. Adatvédelmi tisztviselő 5
4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja 5
4.1. Általános adatkezelési irányelvek 5
4.2. Az adatokat megismerők köre 6
4.3. Adatok tárolása, időtartama 6
5. A kezelt személyes adatok köre 6
5.1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok 6
5.2. Kiskorúak adatkezelése 6
6. Technikai Adatok 7
7. Cookie-k (Sütik) 7
7.1. A sütik feladata 7
7.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k 7
7.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 7
8. Hírlevélhez kapcsolódó adatok 8
9. Az adatok fizikai tárolási helyei 8
9.1. Adatok kezelése számlázó programon keresztül 8
10. Online rendeléshez kapcsolódó adatok 9
11. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre 9
12. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 9
12.1. Tájékoztatáshoz való jog 9
12.2. Az érintett hozzáféréshez való joga 9
12.3. Helyesbítés joga 10
12.4. Törléshez való jog 10
12.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 10
12.6. Adathordozáshoz való jog 10
12.7. Tiltakozás joga 10
12.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 11
12.9. Visszavonás joga 11
12.10. Bírósághoz fordulás joga 11
13. Egyéb rendelkezések 11
Szerzői jogok 11

1. Értelmező rendelkezések
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése. Valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.
Cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Harmadik személy olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – , valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2. Az adatkezelési tájékoztató célja
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és a Móri Civil Iroda Kft. (8060 Mór Szent István tér 7, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és a Móri Civil Iroda Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az alábbi címen www.moriborvidek.hu/adatvedeleminyilatkozat.
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és gazdasági szervezete, fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és a Móri Civil Iroda Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és gazdasági szervezete, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és a Móri Civil Iroda Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
3. Adatkezelő
Az Egyesület, és gazdasági szervezete, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület
Székhelye: 8060 Mór, Szent István tér 7.
Cégjegyzékszám: 07-02-0002567
Nyilvántartja a Fejér Megyei Bíróság
Adószám: 18503199-2-07
Telefonszám: 06-22/788-865
Adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs:
E-mail: info@moriborvidek.hu

Név: Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület
Székhely: 8060 Mór, Szent István tér 7
Levelezési cím: 8060 Mór, Szent István tér 7.

Móri Civil Iroda Kft.
Székhelye: 8060 Mór, Szent István tér 7.
Cégjegyzékszám: 07-09-031077
Nyilvántartja a Fejér Megyei Bíróság
Adószám: 27954342-2-07
Telefonszám: 06-22/788-865
Adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs:
E-mail: info@moriborvidek.hu

Név: Móri Civil Iroda Kft.
Székhely: 8060 Mór, Szent István tér 7
Levelezési cím: 8060 Mór, Szent István tér 7.

Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt az Egyesület és gazdasági szervezete által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A Partnereink igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre a Partner kérésére kerülhet sor és annak pontos módjáról az Egyesület a Partnert előzetesen tájékoztatja. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, az Egyesület és gazdasági szervezete adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Személyes adatot az Egyesület és gazdasági szervezete kizárólag előre meghatározott célból és ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. Az Egyesület és gazdasági szervezete csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Egyesület és a Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja, erről az érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3.1. Adatvédelmi tisztviselő
Név: dr. Istvánfalvi Dávid
Telefonszám: 06-22/788-865
4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
4.1. Általános adatkezelési irányelvek
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és a Móri Civil Iroda Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettel e hozzájárulásokat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, a tárolást, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és Móri Civil Iroda Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
• 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).
4.2. Az adatokat megismerők köre
Az adatkezelés során az Egyesület és gazdasági szervezete tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Egyesület megbízásában, vagy az Egyesülettel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

Az Ön személyes adatai a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületnél, valamint a Móri Civil Iroda Kft-nél, mint adatkezelőnél maradnak. Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik fél számára, nem továbbítjuk az EGT államokon kívülre az Ön kifejezett írásos hozzájárulása nélkül semmilyen formában, kivéve, ha erre Ön engedélyt adott, vagy ezt jogszabály kötelezően előírja.

4.3. Adatok tárolása, időtartama
Kizárólag addig tároljuk a személyes adatait, amíg ez az Ön által kért szolgáltatás biztosításához szükséges, vagy amennyi időre Ön hozzájárulásában engedélyezte, ha a törvény másként nem rendelkezik. Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli.
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és a Móri Civil Iroda Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

5. A kezelt személyes adatok köre
5.1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok
Honlapunk akkor is használható, ha személyes adatait nem adja meg. Honlapunk használatának nem feltétele személyes adatainak megadása, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt tudjunk biztosítani Önnek. Amikor honlapunkat használja, szervereinken különböző biztonsági okokból adatokat tárolunk a Cookie segítségével. Ilyen adat lehet az Ön internet-szolgáltatójának neve, a honlap neve, ahonnan a mi oldalunkra jutott, a honlapok, amelyeket a mi oldalunkról meglátogat, és az Ön IP-címe. Ezek az adatok esetleg az Ön azonosítására is alkalmasak lehetnek, de azokat nem használjuk fel ilyen célokra. A látogatók számát, mint adatokat, statisztikai célból használjuk fel, minden egyes felhasználó névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható. Abban az esetben, ha személyes adatait a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületen és gazdasági szervezetén belül mások rendelkezésére bocsátjuk, (hogy megkaphassa a kért információkat,) technikai és szervezeti eszközzel biztosítjuk a megfelelő adatvédelmi előírások betartását.

Az egyesület és gazdasági szervezete oldalán elérhető szolgáltatások használata regisztrációhoz- Facebook-on való belépéshez- és így személyes adatok megadásához kötött. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. Az egyesület és szervezete által tárolt adatok az alábbiak:
• név
• e-mail cím
A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.
A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. A felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését, melyet az alkalmazás törlésével tehet meg.

5.2. Kiskorúak adatkezelése
A gyermekek személyes adatainak védelme kiemelt fontosságú, ezért általunk ismerten 18 év alatti személytől származó adatot nem gyűjtünk, nem dolgozunk fel, és nem használunk fel a honlapunkon a törvényes képviselő előzetes, ellenőrizhető hozzájárulása nélkül. A törvényes képviselőnek joga van kérésre megtekinteni a gyermek által biztosított információkat, és/vagy elrendelni azok törlését.
A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Fizetés

A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és a Móri Civil Iroda Kft. székhelyén található front officban a tagjaink által készített termékek kerülnek értékesítésre. A termékek ellenértékét meghatározott módon készpénzzel, egyenlíthetik ki a vásárlók.
Az adatkezelés célja a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Egyesület és Móri Civil Iroda Kft. termékek vásárlásakor, számla kiállítása, a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és szervezete az alábbi adatokat kezeli fizetéskor:
– tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma
– számlázási név, cím, adószám és a megvásárolt termék megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód, fizetési adatok (dátum, időpont, a számlán szereplő tételek megnevezése, összege)

6. Technikai Adatok
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és gazdasági szervezete, a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és szervezete, az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület, és szervezete olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és a Móri Civil Iroda Kft. az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
7. Cookie-k (Sütik)
7.1. A sütik feladata
• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
• megkönnyítik a weboldal használatát;
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
7.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az egyesület weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
7.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Az egyesület weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik személy sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az egyesület információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakra. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

8. Hírlevélhez kapcsolódó adatok
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és szervezete honlapján lehetősége nyílik az érdeklődőnek, hogy feliratkozzon a Móri TDM e-mailben küldött ingyenes hírlevélre, amelyben akciókról, újdonságokról tájékoztatjuk a felhasználókat. A kezelt adatok köre a hírlevél igénylésekor a következők: A hírlevélre történő feliratkozás a későbbiekben bármikor lemondható a hírlevél végén lévő „leiratkozás” gombra kattintva. Az adatkezelés időtartama a hírlevélnél a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart. Kéretlenül a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és a Móri Civil Iroda Kft. nem küld hírlevelet felhasználói részére.
Az Egyesület és szervezete egyedi jelszóval ellátott webgalamb levelező rendszert (http://www.webgalamb.hu/) használ. Az archivált iratokat zárt helyiségben őrzi. Az Egyesület és Kft. által használt számítógépeken vírusvédelmi rendszer működik.

Facebook oldal

Az Egyesület és szervezete elérhető a Facebook közösségi portálon. Az adatkezelés célja a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és Móri Civil Iroda Kft. weboldalán található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a vendég tájékozódhat az aktuális programokról illetve a környező rendezvényekről. Az Egyesület a Facebook oldalon a „tetszik”/”like” – linkre kattintással az érintett hozzájárul az Egyesület híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenő falán.

Az Egyesület és Kft. Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről/szállodákról/éttermekről stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, az Egyesület mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatok, a www.facebook.com címen kaphat.
1.1.1. Hivatkozások és linkek

Az Egyesület és szervezetének weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Egyesület üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az egyesületnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára, így nem tartozik felelősséggel azokért.
Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Állásra jelentkezők adatainak kezelése
1.1.2. Az adatkezelés célja:
A meghirdetett állásajánlatokra, illetve elektronikus adatbázisba történő felvételre beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása munkaerő-toborzás és- kiválasztás céljából.

1.1.3. Az adatkezelés jogszabályi háttere
A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor. A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat önkéntes hozzájárulásnak értelmezzük a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez.

3.18.3. A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület a megküldött álláspályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben, valamint egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatokat, mint személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja legfeljebb a beérkezéstől számított 1 évig. A kezelt adatok ezt követően automatikusan megsemmisítésre kerülnek. A kezelt adatokat kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során, vagy annak eldöntésére kerülnek felhasználásra, hogy az érintett jelölt alkalmas lenne – e egy megüresedő, másik munkakör betöltésére.

3.18.4. Az adatokhoz való hozzáférés
A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és a Móri Civil Iroda Kft. erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik. A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és gazdsági szervezete, a beérkező álláspályázatokat és önéletrajzokat – törvényben meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott álláspályázatok és önéletrajzok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag az érintett kérésére és számára nyújt.

3.18.5. Adatbiztonság
A beérkezett álláspályázatok és az önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és gazdasági szervezete kiemelten gondoskodik.
Az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

3.18.6. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintett jelentkező kérelmezheti:

a) tájékoztatását személyes adatinak kezeléséről, különösen: a kezelt személyes adatainak köréről és azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről
b) személyes adatinak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett jelentkező tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és a Móri Civil Iroda Kft. elnökéhez lehet fordulni az alábbi elektronikus levélcímen info@moriborvidek.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és az Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel az érintett jelentkező vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.: 5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Tel.: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410

3.18.7. Munkavállalók adatainak kezelése

A munkavállalók adatainak kezelése tekintetében az adat gazdája az egyesület elnöke munkakört betöltő személy, továbbá minden olyan szervezeti egység vezetője, akinek az irányítása alatt álló egységre vonatkozóan személyes adat átadása szükséges.
A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők, tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri alkalmassági vizsgálatok végezhetők, melyek a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához, illetve megszüntetéséhez, továbbá szociális juttatások biztosításához szükségesek és nem sértik a munkavállaló személyhez fűződő jogait.

Megváltozott munkaképességű munkavállalók esetén az állapotukkal összefüggő irat olyan esetben kérhető, mely a munkáltatót terhelő kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Késedelem nélkül törölni kell minden adatot, meg kell semmisíteni minden iratot abban az esetben, ha a felvételi eljárás lefolytatását követően a munkaviszony létesítésére nem kerülne sor, kivéve, ha az érintett kifejezetten kéri vagy hozzájárul adatainak további kezeléséhez meghatározott ideig.

A munkavállalókra vonatkozó „munkaügyi nyilvántartás” az alábbi adatokat, iratokat tartalmazza:

– természetes azonosító adatok
– lakhely, tartózkodási hely
– állampolgárság
– TAJ szám, adóazonosító jel
– munkaviszony kezdő és befejező időpontja
– betöltött munkakör
– iskolai végzettség és egyéb képesítések, kompetenciák igazolása
– önéletrajz
– munkakörtől függően szükséges erkölcsi bizonyítvány
– munkaköri orvosi alkalmassági vélemény
– munkaszerződés, egyéb munkaviszony fennállása alatt kötött megállapodások
– munkabér összege, egyéb juttatások köre
– munkabért terhelő jogerős határozaton, írásbeli hozzájáruláson alapuló levonások
– igénybe vett betegszabadságra vonatkozó adatok
– szabadságra vonatkozó adatok
– munkavállaló teljesítményértékelése
– minden olyan személyes adat, melynek kezelését törvény írja elő vagy amelyhez a munkavállaló hozzájárult (különösen a családi adókedvezmény igénybevételéhez szükséges adatok, egyéni költségelszámolások köre, stb.)
Törvényi felhatalmazás vagy hozzájárulás alapján a munkáltató egyéb adatokat is kezel, különösen:
– munkabalesetek jegyzőkönyvei
– biztonsági vagy vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera vagy egyéb rendszerek által rögzített adatok

A munkavállalókra vonatkozó adatok a munkavállaló közvetlen felettese a feladatai ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig megismerheti és kezelheti.
Továbbá a munkavállaló személyes adatait a munkáltató az igényelt mértékig kiadja a bíróság, ügyészség ás a nyomozhatóság, továbbá egyéb eljáró hatóság hivatalos megkeresése alapján.

A munkaviszony megszűnése esetén a munkavállaló adatait 3 év elteltével törölni kell. Tilos azon adatok törlése, melyek törvényi előírás alapján a továbbiakban is nyilvántartandók és megőrzendők.

9. Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a belépés során generálódnak és melyeket az egyesület rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az egyesület fér hozzá.
9.1. Adatok kezelése számlázó programon keresztül
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai-és szoftver eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok titkosak legyenek, sértetlenek, tájékoztatás kérés esetén rendelkezésre álljanak és, hogy védve legyenek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés és véletlen megsemmisülés ellen.
Adatkezelő belső informatikai rendszerében tárolja a személyes adatokat, nem külső, idegen szerveren, hanem helyben, így csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá saját jelszavuk megadását követően és csak olyan személyek, akiknek munkájához kifejezetten szükséges a személyes adatok kezelése.
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Adatkezelő folyamatosan olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelmet biztosít, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, illetve adatbázisát jelszavas védelemmel látja el.
Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a NATURASOFT Magyarország Kft. azon munkatársai férnek hozzá, akiknek a szolgáltatás biztosítása érdekében ehhez szorosan feladatuk fűződik. Adatkezelő munkatársai írásban vállalják, hogy a tudomásukra jutott személyes adatokat nem továbbítják és azt jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint, a legnagyobb körültekintéssel kezelik és azt harmadik fél tudomására sem munkaviszonyuk fennállása alatt, sem később nem hozzák.

10. Online rendeléshez kapcsolódó adatok
A Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció. A regisztráció elsődleges célja a vásárlás egyszerűbbé tétele, az áruház kényelmi szolgáltatásaink és egyedi ajánlatainak igénybevétele.
Felhasználó a főoldalon található regisztráció menüpontra kattintást követően megjelenő felületen látható adatlapot értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölt ki. A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges:
Felhasználó vezetékneve, felhasználó keresztneve, e-mail cím, jelszó.
11. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkavállalói, illetve vásárlás esetén a házhozszállítást lebonyolító cég férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személynek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja
Az adatkezelő a személyes adatokat Chrome-Soft Kft., email: support@chrome.hu szerverein tárolja, amely 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.
Szolgáltatásaink egyes olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az adatkezelő nem vállal felelősséget.
12. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
12.1. Tájékoztatáshoz való jog
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és a Móri Civil Iroda Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
12.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Ilyen jogosultság: -Az adatkezelés céljai; -az érintett személyes adatok kategóriái; -azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; -a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; -a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; -a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; -az adatforrásokra vonatkozó információ; -az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
12.3. Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és gazdasági szervezete által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
12.4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és szervezete indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
12.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérdésre a mint korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

12.6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
12.7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
12.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
12.9. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
12.10. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
13. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület és a Móri Civil Iroda Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Szerzői jogok
Copyright – Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület, Móri Civil Iroda Kft. – Minden jog fenntartva.
A Móri TDM web oldalain található összes szöveg, kép, grafika és elrendezésük mind a szerzői jogvédelem, és más szellemi tulajdon védelme alá tartoznak. Ezeket az objektumokat tilos kereskedelmi használatra, vagy forgalmazásra felhasználni, és ezeket az objektumokat tilos módosítani, vagy más oldalakra vinni.

Hasonló találatok